Alarmy a výstrahy VAD CentriMag / PediVAS

Lékaři i střední zdravotnický personál se při terapii akutního nebo chronického srdečního selhání čas od času setkají s alarmy nebo výstrahami, které jsou méně časté, nebo jejich identifikace může být obtížnější. Níže jsou uvedené základní informace o alarmech a výstražných zprávách VAD systémů CentriMag/PediVAS.

Tabber č.1: 

Primární konzole 1. generace

Primární konzole 1. generace

POPIS REAKCE SYSTÉMU & REAKCE OBSLUHY
POWER ON TEST FAIL
Selhání nastartování systému.
Operační systém primární konzole se nespustí.
Audio signál, který nelze ztlumit.
Vypněte OFF a znovu zapněte ON konzoli. Pokud se alarm opakuje, přejděte na záložní konzoli, zaznamenejte typ alarmu a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
SYSTEM FAULT
Selhání pracujícího systému.
Krevní pumpa se zastaví.
Audio signál, který nelze ztlumit.
Zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu a přejděte na záložní konzoli a motor.
Zaznamenejte typ alarmu a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
MOTOR STOPPED
Motor zastaven.
Krevní pumpa se zastaví.
Audio signál, který lze ztlumit po dobu 60 vteřin.
Zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu a přejděte na záložní konzoli a motor.
Zaznamenejte typ alarmu a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
MOTOR DISCONNECTED
Motor je odpojen.
Krevní pumpa se zastaví. Audio signál lze ztlumit na 60 vteřin.
Během přípravy systému:
Potvrďte znalost alarmu a zkontrolujte, zda je konektor kabelu od motoru plně zapojen do konzole. Pokud problém přetrvává, vypněte a zapněte konzoli. V případě opětovného výskytu alarmu přejděte na záložní konzoli.
Během probíhající činnosti:
Potvrďte znalost alarmu a zkontrolujte, zda je konektor kabelu od motoru plně zapojen do konzole. Pokud je alarm vyřešen, obnovte činnost podpory. Pokud není vyřešen a vizuální zpráva přetrvává, zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu a přejděte na záložní konzoli a motor. Zaznamenejte typ alarmu a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
PUMP NOT INSERTED
Pumpa není správně vložena.
Systém nebude možné spustit.
Audio signál, který lze ztlumit po dobu 60 vteřin.
Potvrďte znalost alarmu - vložte/vyndejte a opět vložte krevní pumpu do úchytu motoru a zajistěte ji aretačním šroubem.
Při opětovném výskytu alarmu přejděte na záložní konzoli a motor.
MOTOR ALARM
Alarm motoru.
Audio signál, který nelze ztlumit - krevní pumpa bude pokračovat v činnosti bez přerušení. Potvrďte znalost alarmu, pokud vizuální zpráva přetrvává, zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu a přejděte na záložní konzoli a motor. Zaznamenejte typ alarmu a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
SET PUMP SPEED NOT REACHED
Nastavená rychlost krevní pumpy nedosažena.
Zkontrolujte krevní průtok; pokud je krevní průtok dostatečný, snižte rychlost za trvalé kontroly a akceptace úrovně krevního průtoku. Potvrďte znalost výstrahy. Pokud se výstraha opět vyskytne, zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu a přejděte na záložní konzoli a motor. Zaznamenejte typ výstrahy a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
Pokud je KREVNÍ PRŮTOK NEDOSTATEČNÝ, zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu a přejděte na záložní konzoli a motor. Zaznamenejte typ výstrahy a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
BATTERY MODULE FAIL
Baterie je nefunkční.
Baterie konzole je nefunkční, spustí se audio signál. Přejděte na záložní konzoli a motor. Zaznamenejte typ výstrahy a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
BATTERY BELOW MINIMUM
Interní baterie je kompletně vybitá.
Krevní pumpa se zastaví po krátké chvíli. Zapněte konzoli do sítě k dobití primární konzole. Pokud není elektrická síť k dispozici, přejděte na záložní konzoli a motor.
FLOW PROBE DISCONNECTED
Průtokový senzor odpojen.
Zkontrolujte zapojení průtokového čidla na zadní straně panelu primární konzole. Pokud je to nezbytné, odpojte a znovu připojte konektor čidla. Potvrďte znalost výstrahy. Pokud se výstraha opakuje, použijte náhradní záložní čidlo.
SYSTÉM ALERT
Výstraha operačního systému.
Potvrďte znalost výstrahy, pokud výstraha přetrvává, zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu, zastavte krevní pumpu a přejděte na záložní konzoli a motor. Zaznamenejte typ výstrahy a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
FLOW SIGNAL INTERRUPTED
(Flow rate sensor error)
Selhání funkce průtokového senzoru.
Manuálně odpojte, přemístěte a opětovně napojte průtokové čidlo na pacientském okruhu. Potvrďte znalost výstrahy. Pokud se výstraha opakuje, použijte náhradní záložní senzor. Jestliže výstraha přetrvává i po použití náhradního senzoru, přejděte na záložní primární konzoli. Zaznamenejte typ výstrahy a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
FLOW BELOW MINIMUM
(Low Flow)
Nízký krevní průtok.
Zjistěte fyziologickou příčinu nebo překážku v okruhu. Zkontrolujte nastavený parametr alarmu minimálního průtoku. Bez potvrzení dostatečného intravaskulárního objemu nezvyšujte otáčky. Nejčastější příčinou této výstrahy je nedostatečný intravaskulární objem u drenážní kanyly.
FLOW ABOVE MAXIMUM
Vysoký krevní průtok.
Snižte rychlost pumpy a zjistěte příčinu.
PRESSURE 1 DISCONNECTED
Snímač tlaku 1 odpojen.
Zkontrolujte, zda jsou konektory snímače tlaku 1 správně zapojeny a znovu nastavte hodnoty. Pokud výstraha přetrvává, odpojte snímač tlaku 1, znovu zapojte a překalibrujte. Pokud i nadále výstraha přetrvává, vyměňte snímač tlaku.
PRESSURE 2 DISCONNECTED
Snímač tlaku 2 odpojen.
Zkontrolujte, zda jsou konektory snímače tlaku 2 správně zapojeny a znovu nastavte hodnoty. Pokud výstraha přetrvává, odpojte snímač tlaku 1, znovu zapojte a překalibrujte. Pokud i nadále výstraha přetrvává, vyměňte snímač tlaku.
PRESSURE SYSTEM FAIL
Selhání tlakového operačního systému.
Monitorování tlaku je nefunkční. Pokud je monitoring nezbytný, přejděte na záložní konzoli a motor. Zaznamenejte typ výstrahy a kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
PRESSURE 1 BELOW MINIMUM
Pokles tlaku 1 pod limit minima.
Zjistěte fyziologickou nebo mechanickou příčinu výstrahy a ujistěte se, že je nastavena příslušná požadovaná hodnota tlaku. Pokud nelze stanovit příčinu výstrahy, nekalibrujte snímač tlaku.
PRESSURE 2 BELOW MINIMUM
Pokles tlaku 2 pod limit minima.
Zjistěte fyziologickou nebo mechanickou příčinu výstrahy a ujistěte se, že je nastavena příslušná požadovaná hodnota tlaku. Pokud nelze stanovit příčinu výstrahy, nekalibrujte snímač tlaku.
PRESSURE 1 ABOVE MAXIMUM
Tlak 1 nad limitem maxima.
Zjistěte fyziologickou nebo mechanickou příčinu výstrahy a ujistěte se, že je nastavena příslušná požadovaná hodnota tlaku. Pokud nelze stanovit příčinu výstrahy, nekalibrujte snímač tlaku. Zvažte snížení rychlosti krevní pumpy RPM ke snížení tlaku, pokud je to vhodné.
PRESSURE 2 ABOVE MAXIMUM
Tlak 2 nad limitem maxima.
Zjistěte fyziologickou nebo mechanickou příčinu výstrahy a ujistěte se, že je nastavena příslušná požadovaná hodnota tlaku. Pokud nelze stanovit příčinu výstrahy, nekalibrujte snímač tlaku. Zvažte snížení rychlosti krevní pumpy RPM ke snížení tlaku, pokud je to vhodné.
MOTOR OVER TEMP
Vysoká teplota motoru.
Zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu a přejděte na záložní konzoli a motor. Zajistěte, aby záložní motor nebyl zakrytý (např. přikrývkou).
BATTERY CHARGER FAIL
Selhání nabíjení interní baterie.
Potvrďte znalost výstrahy. Pokud se výstraha opět vyskytne, zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu a přejděte na záložní konzoli a motor.
Pokud je tento typ výstrahy doprovázen výstrahou BATTERY MODULE FAIL, držte se instrukcí uvedených u tohoto typu výstrahy.
BATTERY MAINTENANCE REQUIRED
Požadována údržba interní baterie.
Konzoli nepoužívejte. Kontaktujte svého reprezentanta Omnimedics.
LOW BATTERY
Nízká kapacita interní baterie.
Zapojte primární konzoli do el. sítě. Pokud není el. síť dostupná, zasvorkujte návratovou linku pacientského okruhu a přejděte na záložní konzoli a motor.
ON BATTERY
Provoz konzole na interní baterii.
Potvrďte, že uživatel požaduje provoz primární konzole na interní baterii. Pokud ano, pečlivě monitorujte hodnotu kapacity nabití interní baterie v době provozu na interní baterii. Zapojte primární konzoli do elektrické sítě ihned, jak je to možné.

V případě potřeby je možné se obrátit na klinickou podporu společnosti Omnimedics, která může poskytnout základní informace o VAD systému nebo o řešení technických otázek hardware.

Tabber č.2: 

Primární konzole 2. generace

Primární konzole 2. generace

POPIS REAKCE SYSTÉMU & REAKCE OBSLUHY
CHYBA ZKOUŠKY PŘI ZAPNUTÍ
(POWER ON TEST FAIL)
Krevní Pumpa se nespustí.
Zazní zvukový signál, který nelze ztišit.
Zapněte a vypněte Konzoli přepnutím hlavního vypínače do pozice OFF a ON. Pokud se poplach objeví znovu, přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku, zaznamenejte si zprávu o poplachu a obraťte se na svého místního zástupce společnosti Omnimedics.
SYSTÉMOVÁ PORUCHA
(SYSTEM FAULT)
Selhání systému za běhu.
Krevní Pumpa se zastaví.
Zazní zvukový signál, který nelze ztišit.
Zajistěte zpětnou trubici svorkou a dle postupu popsaného v části 8.1 Návodu k použití přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku. Pokračujte v podpoře. Poznačte si zprávu o poplachu a obraťte se na svého zástupce společnosti Omnimedics.
MOTOR ZASTAVEN
(MOTOR STOPPED)
Krevní Pumpa se zastaví.
Zazní zvukový signál, který lze ztišit na 60 vteřin.
Zajistěte zpětnou trubici svorkou a dle postupu popsaného v části 8.1 Návodu k použití přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku. Pokračujte v podpoře. Poznačte si zprávu o poplachu a obraťte se na svého zástupce společnosti Omnimedics.
MOTOR ODPOJEN
(MOTOR DISCONNECTED)
Krevní Pumpa se zastaví.
Zazní zvukový signál, který lze ztišit na 60 vteřin.
Během nastavení systému:
Stiskněte tlačítko potvrzení poplachu a zkontrolujte, zda je konektor Motoru v zadní části Konzole správně zapojen.
Během podpory:
Stiskněte tlačítko potvrzení poplachu a zkontrolujte, zda je konektor Motoru v zadní části Konzole správně zapojen. Pokračujte v podpoře. Pokud vizuální zpráva o poplachu nezmizí, zajistěte zpětnou trubici svorkou a přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku dle postupu uvedeného v části 8.1 Návodu k použití. Pokračujte v podpoře. Poznačte si zprávu o poplachu a obraťte se na svého zástupce společnosti Omnimedics.
NENÍ VLOŽENA PUMPA
(PUMP NOT INSERTED)
Systém se nespustí.
Zazní zvukový signál, který lze ztišit na 60 vteřin.
Stiskněte tlačítko potvrzení poplachu. Vložte Pumpu do uložení na Motoru a upevněte ji jistícím šroubem.
Pokud se poplach vyskytne znovu, přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku dle postupu popsaného v části 8.1 Návodu k použití.
POPLACH MOTORU
(MOTOR ALARM)
Spustí se zvukový signál a Systém bude pokračovat v chodu.
Stiskněte tlačítko potvrzení poplachu, a pokud vizuální zpráva o poplachu nezmizí, zajistěte zpětnou trubici svorkou, zastavte Pumpu a přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku dle postupu uvedeného v části 8.1 Návodu k použití. Pokračujte v podpoře. Poznačte si zprávu o poplachu a obraťte se na svého zástupce společnosti Omnimedics.
NASTAVENÁ RYCHLOST PUMPY NEBYLA DOSAŽENA
(SET PUMP SPEED NOT REACHED)
Zkontrolujte průtok Pumpou. Pokud je průtok dostatečný, snižte nastavenou rychlost a ujistěte se, že je průtok zachován.
Stiskněte tlačítko potvrzení poplachu. Pokud se výstraha objeví znovu, zajistěte zpětnou trubici svorkou, zastavte Pumpu a přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku dle postupu uvedeného v části 8.1 Návodu k použití. Pokračujte v podpoře. Poznačte si výstražnou zprávu a obraťte se na svého zástupce společnosti Omnimedics.
Pokud průtok Pumpou dostatečný není, zajistěte zpětnou trubici svorkou a přejděte na záložní Konzoli a Motor dle postupu uvedeného v části 8.1 Návodu k použití. Pokračujte v podpoře.
Poznačte si výstražnou zprávu a obraťte se na svého zástupce společnosti Omnimedics.
SELHÁNÍ MODULU BATERIE
(BATTERY MODULE FAIL)
Baterie Konzole nefunguje. Spustí se zvukový signál.
Přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku dle postupu popsaného v části 8.1 Návodu k použití. Pokračujte v podpoře. Poznačte si zprávu o poplachu a obraťte se na svého místního zástupce společnosti Omnimedics.
VYBITÁ BATERIE
(BATTERY BELOW MINIMUM)
Krevní Pumpa se velmi brzy zastaví.
Zapojte Konzoli do zásuvky napáječe AC (střídavého proudu), aby se baterie nabila.
Pokud nemáte k dispozici zásuvku AC, přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku podle postupu uvedeného v části 8.1 Návodu k použití.
Pokračujte v podpoře.
SNÍMAČ PRŮTOKU ODPOJEN
(FLOW PROBE DISCONNECTED)
Zkontrolujte zapojení Snímače Průtoku v zadní části Konzole.
V případě potřeby znovu zapojte konektor Snímače Průtoku do zadní části Konzole. Stiskněte tlačítko potvrzení poplachu. Pokud se výstražná zpráva objeví znovu, přejděte na záložní Snímač Průtoku.
SYSTÉMOVÁ VÝSTRAHA
(SYSTEM ALERT)
Stiskněte tlačítko potvrzení poplachu, a pokud zpráva nezmizí, zajistěte zpětnou trubici svorkou, zastavte Pumpu a přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku dle postupu uvedeného v části 8.1 Návodu k použití. Pokračujte v podpoře.
Poznačte si zprávu o poplachu a obraťte se na svého zástupce společnosti Omnimedics.
SIGNÁL PRŮTOKU PŘERUŠEN
(FLOW SIGNAL INTERRUPTED)
Chyba snímače průtoku.
Ručně odpojte, znovu nasaďte a zapojte Snímač Průtoku do trubice. Stiskněte tlačítko potvrzení poplachu. Pokud se výstražná zpráva objeví znovu, přejděte na záložní Snímač Průtoku.
Pokud problém přetrvává i po výměně za záložní Snímač Průtoku, Pumpu zastavte a přejděte na záložní Konzoli. Postupujte dle pokynů v části 8.1 Návodu k použití. Pokračujte v podpoře. Poznačte si zprávu o poplachu a obraťte se na svého místního zástupce společnosti Omnimedics.
NIŽŠÍ NEŽ MINIMÁLNÍ PRŮTOK
(FLOW BELOW MINIMUM)
Nízký průtok.
Zkuste zjistit, nejedná-li se o fyziologickou příčinu nebo ucpaný obvod.
Zkontrolujte nastavenou mez minimálního průtoku. Předtím, než zvýšíte rychlost, se přesvědčte, že je k dispozici dostatečné množství krve.
Běžnou příčinou této výstrahy je nedostatečné množství krve v místě odvodní kanyly pro požadovaný průtok Pumpou.
VYŠŠÍ NEŽ MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
(FLOW ABOVE MAXIMUM)
Snižte rychlost Pumpy a zkontrolujte příčinu.
TLAK 1 ODPOJEN
(PRESSURE 1 DISCONNECTED)
Zkontrolujte elektrické připojení na snímači tlaku 1 a znovu jej zkalibrujte. Pokud problém přetrvává, snímač odpojte, znovu zapojte a zkalibrujte. Pokud problém i tak přetrvává, zvažte výměnu snímače a jeho kabelu.
TLAK 2 ODPOJEN
(PRESSURE 2 DISCONNECTED)
Zkontrolujte elektrické připojení na snímači tlaku 2 a znovu jej zkalibrujte. Pokud problém přetrvává, snímač odpojte, znovu zapojte a zkalibrujte. Pokud problém i tak přetrvává, zvažte výměnu snímače a jeho kabelu.
SELHÁNÍ TLAKOVÉHO SYSTÉMU
(PRESSURE SYSTEM FAIL)
Systém sledování tlaku nefunguje. Pokud potřebujete sledovat tlak, přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku.
Přejděte na záložní Systém dle postupu popsaného v části 8.1 Návodu k použití. Pokračujte v podpoře. Poznačte si zprávu o poplachu a obraťte se na svého místního zástupce společnosti Omnimedics.
TLAK 1 NIŽŠÍ NEŽ MINIMUM
(PRESSURE 1 BELOW MINIMUM)
Zkontrolujte a odstraňte fyziologickou či mechanickou příčinu. Přesvědčte se, že jsou nastaveny příslušné poplachy pro tlak. Pokud nelze poplach odstranit běžnými postupy, zvažte možnost opětovné kalibrace.
TLAK 2 NIŽŠÍ NEŽ MINIMUM
(PRESSURE 2 BELOW MINIMUM)
Zkontrolujte a odstraňte fyziologickou či mechanickou příčinu. Přesvědčte se, že jsou nastaveny příslušné poplachy pro tlak. Pokud nelze poplach odstranit běžnými postupy, zvažte možnost opětovné kalibrace.
TLAK 1 VYŠŠÍ NEŽ MAXIMUM
(PRESSURE 1 ABOVE MAXIMUM)
Zkontrolujte a odstraňte fyziologickou či mechanickou příčinu. Přesvědčte se, že jsou nastaveny příslušné poplachy pro tlak. Pokud nelze poplach odstranit běžnými postupy, zvažte možnost opětovné kalibrace. Zvažte případnou možnost snížení tlaku prostřednictvím snížení rychlosti.
TLAK 2 VYŠŠÍ NEŽ MAXIMUM
(PRESSURE 2 ABOVE MAXIMUM)
Zkontrolujte a odstraňte fyziologickou či mechanickou příčinu. Přesvědčte se, že jsou nastaveny příslušné poplachy pro tlak. Pokud nelze poplach odstranit běžnými postupy, zvažte možnost opětovné kalibrace. Zvažte případnou možnost snížení tlaku prostřednictvím snížení rychlosti.
PŘEHŘÁTÍ MOTORU
(MOTOR OVER TEMP)
Přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku dle postupu popsaného v části 8.1 Návodu k použití. Ověřte, že záložní Motor stojí volně a není ničím zakrytý (např. peřinou).
SELHÁNÍ NABÍJENÍ BATERIE
(BATTERY CHARGER FAIL)
Stiskněte tlačítko potvrzení poplachu. Pokud se výstražná zpráva objeví znovu, přejděte na záložní Systém dle postupu uvedeného v části 8.1 Návodu k použití.
Pokud je tento poplach spojený s poplachem SELHÁNÍ MODULU BATERIE (BATTERY MODULE FAIL), pokračujte v postupu pro tento poplach.
NUTNÁ ÚDRŽBA BATERIE
(BATTERY MAINTENANCE REQUIRED)
Konzoli nepoužívejte. Proveďte údržbu baterie v souladu s pokyny uvedenými v části 7.4 Návodu k použití.
SLABÁ BATERIE
(LOW BATTERY)
Zapojte Konzoli do zásuvky napáječe AC (střídavého proudu), aby se baterie nabila.
Pokud nemáte k dispozici zásuvku AC, přejděte na záložní Konzoli, Motor a Snímač Průtoku podle postupu uvedeného v části 8.1 Návodu k použití.
Pokračujte v podpoře.
NA BATERII
(ON BATTERY)
Přesvědčte se, že uživatel požaduje napájení Konzole z baterie. Pokud ano, pečlivě během provozu Systému na baterii sledujte stav indikátoru nabití baterie.
Připojte Systém co nejdříve znovu k síťovému napájení.

V případě potřeby je možné se obrátit na klinickou podporu společnosti Omnimedics, která může poskytnout základní informace o VAD systému nebo o řešení technických otázek hardware.

+

Zde můžete spravovat svůj souhlas s cookies.

Využíváme soubory cookies pro zlepšení funkčnosti našeho webu, měření výkonnosti a poskytování funkcí sociálních sítí. Můžete se svobodně rozhodnout jaké cookies budou uloženy pomocí tlačítek předvolby.

Vždy aktivní

Přijmout vše Odmítnout Přijmout vybrané